خانه / دانلود / مقاله “جرم شناسي فرهنگي و مساله جوانان”

مقاله “جرم شناسي فرهنگي و مساله جوانان”

قسمت هایی از محتوای فایل:

جرمشناسى مثبتگرایانه طیفى از نظریه هاى جرم شناسانه را دربرمىگیرد که در تلاش براى توضیح و تبیین علل کج رفتارى هاى جوانان به ویژگى هاى زیست شناختى (فیزیولوژیک) شخصیتى و محیطى توجه داشته اند. گونههاى زیست شناختى این نظریه ها گونه شناسى و فرم بدنى و نیز زمینههاى ژنتیکى را تعیین کننده و تمایل دهنده جوانان به جرم مى دانند.

نظریه هاى زیستى اجتماعى رویکردى چندعاملى به پدیده جرم داشته و علاوه بر زمینه هاى ژنتیکى، انتخابگرى و کنش عقلانى جوانان، عدم برخوردارى از انضباط و یکپارچگى در رفتار حرفهاى، ویژگىهاى شخصیتى و ضریب هوشى پایین را تأثیرگذار مىدانند؛ نظریه هاى شخصیتى جرم که مرز مشترك روانشناسى و روانشناسى اجتماعى است زمینههاى فردى و روانشناختى چون برونگرایى شدید، اختلالات و آسیبهاى روانى و روانی اجتماعى؛ منش بى عاطفگى و اختلالات مشابه را در انتخاب و تمایل به رفتارهاى ضد اجتماعى مؤثرمى دانند

و سرانجام در گروه جامعه شناختى و اجتماعى این رویکردها، نظریه هایى همچون آنومى مرتون ( ۱۹۷۵ ۱۹۳۸ ) و کوهن ۱۹۵۵ )، رویکرد محیط شناسى اجتماعى (شاو و مک کى ۱۹۴۲ ) و پیوند افتراقى (ساترلند ۱۹۳۹ ) قرار مىگیرند. به طور خلاصه ) در نظریه آنومى و اکولوژى، گسست و فاصله میان آرزوها و فرصتهاى محدود (به بین مرتن، وسیله و هدف) که خود برآمده از مشکلات ساختارى جامعه در انطباق با فرآیند مدرنیزاسیون و شهرنشینى تلقى مىشود و نیز ازهم پاشیدگى اجتماعات شهرى، در
انتخاب راه کار و مسیر زندگى مجرمانه جوانان دخیل دانسته مىشوند. تعادل از دست رفته در زندگى اجتماعى محلى، انتخاب جرم را مسیرى محتوم و اجتناب ناپذیر براى جوانانى مىساخت که هویت یابى آنها دچار اختلال شده بود.

چنانچه در خرید فایل مشکل داشتید به جیمیل زیر پیغام بفرستید.

moballegh1149@gmail.com

RIAL 80,000 – خرید

درباره ی mohsen