خانه / دانلود / راهنماي تدوين طرح ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE Plan Guidline

راهنماي تدوين طرح ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE Plan Guidline

راهنماي تدوين طرح ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE Plan Guidline

قسمت هایی از فهرست و محتوا:

فهرست مطالب
موضوع صفحه
۱٫ هدف ۷
۲٫ دامنه كاربرد ۷
۳٫ تعاريف ۸
۴٫ شناسنامه پروژه ۱۰
۱۱ HSE 5. خط مشي
۶٫ هدف گذاري ۱۳
۷٫ مسئوليتها ۱۴
۱۹ (HSE) 8. نمودار سازماني پروژه
۹٫ الزامات قانوني و استانداردها ۲۰
۲۲ HSE 10 . مديريت ريسك و جنبه هاي زيست محيطي
۱۰٫۱ . شناسايي و ارزيابي خطرات ۲۲
۱۱ . صلاحيت، آموزش و آگاهي ۲۷
۱۱٫۱ . صلاحيت ۲۷
۱۱٫۲ . آموزش ۲۸
۱۱٫۲٫۱ . آموزش آفراد كليدي پروژه ۳۰
۳۰ HSE 11.2.1.1 . . آموزش فورمنها و بازرسين
۱۱٫۲٫۱٫۲ . كاركنان وآموزشهاي فني ۳۲
۱۱٫۲٫۱٫۳ . آموزشهاي ايمني خاص ۳۳
۱۱٫۳ . آموزش نيروهاي جديد الورود

موضوع صفحه
۵۴ (Tool Box Meeting) 11.4 . جلسات پيش از شروع عمليات
۱۲ . ارتباطات و مشاركت ۵۶
۱۲٫۱ . ارتباطات داخلي در پروژه ۵۷
۱۲٫۲ . ارتباطات با خارج از پروژه ۵۷
۵۸ HSE 12.3 . كميته
۱۲٫۴ . جلسات ۵۹
۱۲٫۵ . مديريت تغييرات ۶۱
۱۲٫۶ . ارتباط با كارفرما ۶۱
و كنترل آنها ۶۲ HSE 13 . مستندات
۱۴ . كنترل عمليات ۶۳
۱۴٫۱ . كنترل عمليات از ديدگاه ايمني ۶۴
۱۴٫۱٫۱ . دستورالعملهاي مقابله با مخاطرات ايمني خاص پروژه ۶۴
۱۴٫۲ . كنترل عمليات از ديدگاه بهداشتي: ۱۰۶
۱۴٫۲٫۱ . مسائل مربوط به بهداشت عمومي در كارگاه ۱۰۶
۱۴٫۳ . كنترل عمليات از ديدگاه زيست محيطي ۱۰۹
۱۴٫۳٫۱ . دستورالعملهاي مقابله با مخاطرات زيست محيطي خاص پروژه ۱۰۹
۱۴٫۳٫۲ . مديريت پسماندها ۱۱۰
۱۴٫۳٫۳ . مديريت پساب ۱۱۲
۱۴٫۴ . تجهيز كارگاه ۱۱۴
۱۴٫۴٫۱ . علائم ايمني، نشانه هاي خبري، موانع و هشدارها ۱۱۵
۱۴٫۴٫۲ . تجهيزات حفاظت فردي ۱۱۷

موضوع صفحه
۱۴٫۵ . برچيدن كارگاه : ۱۲۴
۱۴٫۶ . استفاده و حمل مواد شيميايي ۱۲۵
۱۲۷ :HSE 15 . روشهاي اجرايي
۱۵٫۱ . سيستمهاي مجوز كار ۱۲۸
۱۵٫۲ . سيستم گزارش دهي، ثبت و بررسي حوادث و رويدادها ۱۲۹
۱۳۱ HSE 15.3 . بازرسي
۱۵٫۴ . طرحهاي واكنش در شرايط اضطراري ۱۴۴
۱۵٫۵ . اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ۱۴۹
۱۵٫۶ . اصلاح و توقف عمليات ۱۵۰
پيمانكاران فرعي ۱۵۲ HSE 15.7 . مديريت
۱۶ . بازنگري ۱۵۴
۱۵۴ HSE 17 . تعهد به اجراي طرح
۱۸ . مراجع ۱۵۶

 

آموزشهاي ايمني خاص
آن دسته از ناظران ، سركارگران و استاد كاران كه مستقيماً عملكردآنها برصدور مجوزهاي كاري
اثرگذاراست ، بايد آمورشهاي خاص ايمني را طي نمايند. طرزعمل وسايل الكتريكي ، طرزعمل وسايل
واكنش در شرايط اضطراري و غيره كه آموزشها و وسايل خاص رافراهم مي كند ، كليه فعاليتهاي خاص
شناسايي شده اند و تمامي سيستم هاي اندازه گيري و بخشهايي كه صحت انجام كار را JSA كه در طرح
اندازه گيري مي نمايند، نيازمند آموزش ايمني خاص محسوب مي شوند.
موارد زير جزء آموزشهاي خاص ايمني محسوب مي شوند:
-۱ اجازه حفاري و عملكردآن
-۲ فرآيند اعطاي مجوز كاري در محيط هاي تعريف شده
-۳ بلند كردن اجسام سنگين ، نصب ماشين آلات و بازرسي آنها
-۴ روشهاي واكنش اضطراري ، الزامات كاربردي
-۵ آموزش مهار آتش
-۶ آموزش كمكهاي اوليه
و تجهيزات ايمني ، نحوه مراقبت و استفاده PPE -7
-۸ ايمني داربست ساختمان
-۹ ايمني حفاري
-۱۰ محافظ راديوگرافي و ايمني
-۱۱ ايمني جوشكاري و برشكاري
-۱۲ ايمني برق و مفهوم برچسب ها وعلائم

RIAL 90,000 – خرید

درباره ی mohsen

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *