خانه / سایر محصولات

سایر محصولات

دانلود کتاب نیایش ها هاشم رضی pdf پنج نیایش اوستایی

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب نیایش ها هاشم رضی pdf پنج نیایش اوستایی معرفی کتاب:(نیایش ها هاشم رضی pdf پنج نیایش اوستایی) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده   هر پگاه و بامداد، ظهر و بعد از نیمروز، و آن برخی مواقع که خورشید بعد کرانه های دوردست آسمان نهان می شود؛ زرتشتیان دعا ها ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب قرن من pdf گونتر گراس

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب قرن من pdf گونتر گراس معرفی کتاب:(قرن من) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده کتاب «قرن من» نوشته‌ی «گونتر گراس» و ترجمه‌ی «کامران جمالی» است.(قرن من) این کتاب برنده‌ی نوبل ادبی ۱۹۹۹ است.(قرن من) کتاب «قرن من» با سایر نشانه ها گراس تفاوت بنیادین دارد. برخلاف رمان‌های پرحجم او که ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب فرار از اردوگاه ۱۴ pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب فرار از اردوگاه ۱۴ pdf معرفی کتاب:(فرار از اردوگاه ۱۴) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده کتاب (فرار از اردوگاه ۱۴) حکایت فرار اودیسه وار مردی از کره شمالی به سوی آزادی است.(فرار از اردوگاه ۱۴) این کتاب (فرار از اردوگاه ۱۴)گفتار مستندی است از حیات در یکتا از مخوف ترین ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب سیمای زنی درمیان جمع pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب سیمای زنی درمیان جمع pdf معرفی کتاب:(سیمای زنی درمیان جمع) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده (سیمای زنی درمیان جمع)آاکادمی سوئد ززمانای که درر ۱۹۷۲ جاایزه نوبل راا به ااو تقدیم کررد، «سیماای ززنی درر میاانی جمع» راا جاامع یاادبود هاا ااو معرفی کرد.(سیمای زنی درمیان جمع) خودر ااو نیز ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب زمستان۶۲ pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب زمستان۶۲ pdf معرفی کتاب:(زمستان۶۲) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده ديوانگي محض است، ولي با من می‌آيد آبادان. براي كسي كه اخیر شش روز است از ناراحتي قلب و ريه و سه شب در «سي سي يو» بلند شده، اين پرواز سرنگونی آزاد با زيرشلواري است از سفينه فضايی اقبال. ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب دانلود کتاب رونوشت بدون اصل pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب دانلود کتاب رونوشت بدون اصل pdf معرفی کتاب:(خیمه شب بازی صادق چوبک) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده روایتی متفاوت از مفهوم حیات و اجل ، جنگ، توهم، عشق، مبارزه، وطن خواهی و خاموشی کتاب دربرگیرنده هفت داستان می باشد که هر کدام موضوعی متفاوت دارند. به جستار هر حکایت ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب خیمه شب بازی pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب خیمه شب بازی pdf معرفی کتاب:(خیمه شب بازی) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده کتاب(خیمه شب بازی)نوشته شده به دست صادق چوبک می باشد.ااین ااثر ااز سرری نمونه هاای جمع اآوری شده ااز آاثار صادق چوبک می بااشد که درر شش جلد به دست نشر اابد االدهرر چااپ شده درر ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب حق السکوت ریموند چندلرpdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب حق السکوت ریموند چندلرpdf معرفی کتاب:(حق السکوت) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده (حق السکوت)وكيل مردي نااشناس باا فيليپ مارلو تمااس مي گيرد و به ااو سفاارش كااري مي دهد : تعقيب زني ااز اايستگا قطارر االی هرر كجا كه بررود . منشي وكيل ااطلاعات لازم راا مي آاورد و ...

ادامه نوشته »

دانلود کتاب ترغیب جین استین pdf

دانلود انواع تحقیق و فایل

دانلود کتاب ترغیب جین استین pdf معرفی کتاب:(ترغیب جین استین) توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده (ترغیب جین استین) (Persuasion) واپسین رمان جین آستون است. این رمان در اواخر ۱۸۱۷ شش ماه بعد از مرگ وی منتشر شد.(ترغیب جین استین) (ترغیب جین استین)داستان در ارتباط با آنی الیوت، یک زن ۲۷ ساله انگلیسی ...

ادامه نوشته »