خانه / زبان های خارجه

زبان های خارجه

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم زبان هشتم در قالب ۱ ویدئو و یک در مدت زمان ۳۰ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته آموزشی: …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۵۶ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم – عنوان:اهلا و سهلا: خوش آمدید

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم – عنوان:اهلا و سهلا: خوش آمدید  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۶۸ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم – الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم – الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۳۹ دقیقه تدریس شده …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی )

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی )  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس سوم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۴۲ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس ششم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۳۸ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته آموزشی: …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه هشتم – عنوان: التّجربة الجدیدة (تجربه جدید)

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه هشتم – عنوان: التّجربة الجدیدة (تجربه جدید)  کتاب عربی پایه هشتم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم عربی هشتم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۴۲ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته آموزشی: …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم – عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم – عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)  کتاب عربی پایه هشتم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم عربی هشتم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۴۲ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن)

فیلم آموزش کامل درس پنجم زبان انگلیسی هشتم (My city: شهرمن) کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم از ۷ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس پنجم زبان هشتم در قالب ۱ ویدئو و یک در مدت زمان ۳۰ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته آموزشی: …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی

فیلم آموزش کامل درس ششم عربی پایه نهم – تغییر الحیاةِ: تغییر زندگی  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس ششم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۳۸ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته آموزشی: …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم – الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )

فیلم آموزش کامل درس چهارم عربی پایه نهم – الصَّبرُ مفتاح الفرجِ ( صبر کلید فرج است )  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۳۹ دقیقه تدریس شده …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی )

فیلم آموزش کامل درس سوم عربی پایه نهم – جسرالصّداقة ( پل دوستی )  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس سوم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۴۲ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه نهم – قوانین المُرورِ (قوانین راهنمایی رانندگی)  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۵۶ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم – عنوان:اهلا و سهلا: خوش آمدید

فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم – عنوان:اهلا و سهلا: خوش آمدید  کتاب زبان عربی پایه نهم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول عربی نهم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۶۸ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های بسته …

توضیحات بیشتر »

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم – عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)

فیلم آموزش کامل درس دوم عربی پایه هشتم – عنوان: اهمیت اللغة العربیةِ (اهمیت زبان عربی)  کتاب عربی پایه هشتم از ۱۰ درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس دوم عربی هشتم در قالب ۱ ویدئو در مدت زمان ۴۲ دقیقه تدریس شده است. ویژگی های …

توضیحات بیشتر »