خانه / ریاضی محض

ریاضی محض

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی ( تابع )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی ( تابع ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل سوم از کتاب حاضر در مدت زمان ۴ ساعت تدریس شده است. دانش آموزانی که قصد …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل اول ریاضی یازدهم تجربی ( هندسه تحلیلی و جبر )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل اول ریاضی یازدهم تجربی ( هندسه تحلیلی و جبر ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل اول از کتاب حاضر در مدت زمان بیش از ۴ ساعت و ۴۰ …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی ( آمار و احتمال )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی ( آمار و احتمال ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل هفتم از کتاب حاضر در مدت زمان بیش از ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی ( حد و پیوستگی )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی ( حد و پیوستگی ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل ششم از کتاب حاضر در مدت زمان ۴ ساعت دقیقه تدریس شده است. دانش …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی ( توابع نمایی و لگاریتم

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی ( توابع نمایی و لگاریتم کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل پنجم از کتاب حاضر در مدت زمان ۱۱۰ دقیقه تدریس شده است. دانش آموزانی …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل اول ریاضی یازدهم تجربی ( هندسه تحلیلی و جبر )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل اول ریاضی یازدهم تجربی ( هندسه تحلیلی و جبر ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل اول از کتاب حاضر در مدت زمان بیش از ۴ ساعت و ۴۰ …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی ( آمار و احتمال )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی ( آمار و احتمال ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل هفتم از کتاب حاضر در مدت زمان بیش از ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی ( حد و پیوستگی )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی ( حد و پیوستگی ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل ششم از کتاب حاضر در مدت زمان ۴ ساعت دقیقه تدریس شده است. دانش …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی ( توابع نمایی و لگاریتم

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی ( توابع نمایی و لگاریتم کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل پنجم از کتاب حاضر در مدت زمان ۱۱۰ دقیقه تدریس شده است. دانش آموزانی …

توضیحات بیشتر »

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی ( تابع )

آموزش ویدئویی کامل + جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فصل سوم ریاضی یازدهم تجربی ( تابع ) کتاب ریاضی یازدهم تجربی از ۷ فصل تشکیل شده است. در بسته آموزشی حاضر فصل سوم از کتاب حاضر در مدت زمان ۴ ساعت تدریس شده است. دانش آموزانی که قصد …

توضیحات بیشتر »

مجموعه های متناهی و نامتناهی – متمم مجموعه – اصل شمول

مجموعه های متناهی و نامتناهی – متمم مجموعه – اصل شمول جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ مجموعه های متناهی و نامتناهی – متمم مجموعه – اصل شمول’ (۳ درس دوم فصل اول ریاضی دهم تجربی-ریاضی)در این فایل چند درس از فصل اول کتاب …

توضیحات بیشتر »

بسته آموزشی وارون یک رابطه -توابع یک به یک – آشنایی با چند تابع خاص – انتقال نمودار تابع

بسته آموزشی وارون یک رابطه -توابع یک به یک – آشنایی با چند تابع خاص – انتقال نمودار تابع جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘وارون یک رابطه -توابع یک به یک – آشنایی با چند تابع خاص – انتقال نمودار تابع'( فصل پنجم ریاضی دهم …

توضیحات بیشتر »

جزوه + فیلم های آموزشی تابع و روش های نمایش آن – دامنه و برد توابع – توابع خطی

جزوه + فیلم های آموزشی تابع و روش های نمایش آن – دامنه و برد توابع – توابع خطی جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ تابع و روش های نمایش آن – دامنه و برد توابع – توابع خطی'( فصل پنجم ریاضی دهم و …

توضیحات بیشتر »

زاویه و اندازه گیری آن، نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی ، شیب خط و تانژانت زاویه

زاویه و اندازه گیری آن، نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی ، شیب خط و تانژانت زاویه جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘زاویه و اندازه گیری آن، نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی ، شیب خط و تانژانت زاویه‘ ( فصل دوم ریاضی دهم و فصل …

توضیحات بیشتر »

بسته آموزشی شمارش و اصل ضرب – جایگشت – ترکیب

بسته آموزشی شمارش و اصل ضرب – جایگشت – ترکیب جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘شمارش و اصل ضرب – جایگشت – ترکیب'( فصل پنجم ریاضی دهم و فصل هفتم ریاضی ۲ نظام قدیم)در این فایل ، دروس فصل ششم ریاضی دهم و فصل …

توضیحات بیشتر »