خانه / سایر محصولات / دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

دانلود رایگان کتاب آذر ماه اخرپاییز pdf

معرفی کتاب:(آذر ماه اخرپاییز)
توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
کتاب(آذر ماه اخرپاییز)دربرگیرنده هفت حکایت است که با کلماتی آمده از دهه‌ سی پیش درآمد می‌شود و مؤلف هدفش از آوردن واژه ها غریب در داستان‌هایش را افزودن به غنای پارسی می‌داند.(آذر ماه اخرپاییز)ااگرچه فضای خاان و خداایان ررعیتی ساال‌هاای پیش ااز کودتاای رضااخاان کتااب همچون کلماات، بسیاار ااز ذهن خوااننده اامروزین دوررااست؛ ولی طرحی که رابراهیم گلستان براای هرر…

درباره mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *