خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / مدیریت / شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه و رتبه بندی عوامل بااستفاده از(FUZZY AHP)

شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه و رتبه بندی عوامل بااستفاده از(FUZZY AHP)

شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه ورتبه بندی عوامل بااستفاده از(FUZZY AHP)

چکیده

با توجه به بالا بردن هزینه های استقرار سیت برنامه ریزی منابع موس و نیز مدت زمان طولانی مورد نیاز برای آماده سازی آن، ضروری است قبل از استقرار سی، پیش نیازهای لازم جهت پذیرش آماده کردند، تا این سیستم با موفقیت به بهره برداری برسد.

بر این اساس هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیت برنامه ریزی منابع مومه و همچنین تعیین میزان تأثير هر یک از این عوامل با توجه به ویژگی های شهرداری مشهد می باشد. جهت تحقق این هدف از تئوری انتشار نرآور، چارچوب (تكتر لوزی – ی – سازمان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد، جمع آوری داده های تحقیق بر اساس ادبیات موجود. نظرات کارشناسمان و استفاده از پرسشنامه انجام گردید. نتایج حاصله از این تحقیق نشان گر تأثیر در بستر سازمانی و تکنولوژی و عدم تأثیر قابل توجه بستر محیطی بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه در شهرداری مشهد می باشد. با توجه به نتایج این مطالعه، مبنی بر اهمیت بالای بشر سازمانی، مدیران باید قبل از اتخاذ تصمیم برای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع موسسه توجه زیادی به توانایی های سازمان خود برای پذیرش این سیستم داشته باشند

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ….

۱-۲ تشریح و بیان مسئله

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۱-۳ سوالات تحقیق – الحداق انسانی از انجام تحقیق۔ – ۱ قلمرو تحقيل

— قلمرو زمانی تحقیق در قلمرو مکانی تحقيل – ۳– قلمرو محتوایی تحقیق —

۱-۷ تعریف و اژدها و اصطلاحات تخصصی تحقیق —

فصل دوم : ادبیات موضوع

۲-۱ مبانی سیستم برنامه ریزی منابع موسسه ۳-۲ روش گردآوری اطلاعات ۲-۳ بررسی روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات –

۲-۳-۱ روایی –

۳-۳-۲ پایایی . ۳-۳ جامعه آماری ۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه گیری -۳ روش تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها۔

۲-م يافته های تحقیق —-

۲-۱- شناسایی معیارها و زیر معیارهای موثر بر آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم ….. ۳-۲-۲ تعیین معیارهای موثر در بستر شهرداری توسط تیم تصميم و ایجاد ساختار سلسله مرائیی تحقیق می دهد ۷۵ ۲-۳-م تعيين اهميت و اولویت معیارها توسط تیم تصمیم .–

۳-۲-۳-۱- محاسبه نرخ ساز گاری — ۳-۲-۳-۲- میانگین هندسی قاری …

فهرست شکل ها

شکل ۱- ۲: فرآیند تصمیم گیری برای پذیرش تو آوری —

شکل ۱- ۳: اعداد مثلث M1,M2

شکل ۱- ۳: توزیع جنسی اعضای تیم تصحیم۔

شکل ۲-۳ : توزیع سنی اعضای تیم تنعیم ۔ شکل ۳- ۳: توزیع تحصیلات اعضای تیم تصمیم شکل ۳- ۴: توزیع بر حسبه مسابقه کاری اعضای تیم تصمیم شکل ۲-۳ : ساختار سلسله مراتبی تحقیق………………… شکل – ۳ – نمودار ستونی زیر معیارهای بستر تکنولوژی — شكل ۷- ۱۳ : نمودار ستونی زیر معیارهای بستر سازمانی۔

۳ : نمودار ستونی زیر معیارهای بستر محیطی ۔۔ شکل ۹ – ۳: نمودار ستونی وزن نهایی زیرمعیارها

جدول ۲-۳ : توزیع سنی اعتقای تیم تصمیم ۔

جدول ۳-۳ : میزان تحصیلات اعضای تیم تصحی طول ۳-۳ : توزیع بر حسب سابقه کاری اعضای تیم تصمیم

جدول ۵-۳ : چارچوب تکنولوژی حتی سازمان از عوامل موثر بر پذیرش سیستم برنامه ریزی منایت موسسه ………………………

جدول -۳ : ماتریس تکمیل شده توسط یکی از صاحب نظران –

جدول ۷-۳ : أعداد قازی مربوط به پاسخ های یکی از صاحب تقطران —

جدول ۸- ۳: ماتریس معادل برای محاسبه نرخ ساز گاری جدول ۲- ۵: عوامل موثر بر آمادگی برای پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه در شهرداری مشهد ………………………..

 

 

درباره ی mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *