خانه / بازرگانی / بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال

پایان نامه “بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال و رتبه بندی مراکز آموزش عالی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی”

شماره صفحه

عنوان فصل اول : کلیات .

مقدمه ………..

۱-۱ بیان مسئله.

۱-۲ ضرورت و اهمیت موضوع .

۱-۳ اهداف تحقیق ……

۱-۵ قلمرو تحقیق…………….

۶- آمدل مفهومی تحقیق …

۱-۶-۱ تعریف مفهومی متغیرها ۱-۶-۲ تعریف عملیاتی متغیرها …

۱-۷ محدودیت های تحقیق …

۱-۸ساختار تحقیق ………

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

گفتار اول: خدمات …

۲-۱-۱ تعاریف خدمات …

۲-۱-۲ ویژگی های خدمات ……… ۲-۱-۳ آمیخته بازاریابی خدمات …

گفتار دوم : کیفیت……

۲-۲-۱ تعاریف کیفیت ..

۲-۲-۲ کیفیت خدمات..

۳- ۲-۲ اهمیت کیفیت خدمات …

۲-۲-۴ کیفیت خدمات و مفاهیم مرتبط ….

۲-۲-۴-۱ کیفیت خدمات و رضایت مشتریان

۲-۲-۴-۲ کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

۲-۲-۵ ارزیابی کیفیت خدمات …

گفتار سوم : برخی مدل های مفهومی کیفیت خدمات ..

۲-۳-۱ مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات …………

۲-۳-۲ مدل بهبود کیفیت خدمت رسانی ….

۲-۳-۳ مدل رفتاری کیفیت خدمات ..

۲-۳-۴ مدل کیفیت خدمات جامع ….. ۲-۳-۵ مدل تحلیلی شکاف های هفت گانه کیفیت ……… ۲-۳-۶ مدل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات 

۲-۳-۷ سنجش کیفیت خدمات و مدل کیفیت خدمات ..

۲-۳-۷-۱ مزایای مدل کیفیت خدمات .. ۲-۳-۷-۲ محدودیت های مدل کیفیت خدمات

۲-۳-۷-۳ کاربردهای مدل کیفیت خدمات .. گفتار چهارم: آموزش ………. ۲-۴-۱ مفهوم آموزش …………. ۲-۴-۲ کیفیت خدمات آموزش عالی ……… ۲-۴-۳ ضرورت توجه به کیفیت آموزش عالی . ۲-۴-۴ نظریه های کیفیت در آموزش عالی……….. گفتار پنجم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .. ۲-۵-۱ روش AHP…. گفتار ششم: پیشینه تحقیق …

۲-۶-۱ پیشینه خارجی…

۲-۶-۲ پیشینه داخلی… ۲-۶-۳ بررسی سایر تحقیقات مرتبط .

فصل سوم: متدولوژی تحقیق ..

مقدمه …

۳-۱ روش تحقیق ………. ۳-۲ جامعه آماری .. ۳-۳ تعیین حجم نمونه و نمونه گیری.. ۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها …. ۳-۴-۱ پرسشنامه..

۳-۴-۲ روایی پرسشنامه

۳-۴-۳ پایایی پرسشنامه . ۳-۵ روشهای آماری مورد استفاده ۳-۶ الگوریتم AHP ……… فصل چهارم: تحلیل یافته ها .

مقدمه …..

۱_۴ بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان … ۴-۲ بررسی نرمال بودن داده ها … ۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق……. ۴- ۴ تعیین میزان شکاف کیفیت خدمات برای ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات.. ۴-۵ رتبه بندی مراکز آموزش عالی مورد مطالعه ………….. ۴-۶ یافته های جانبی..

فصل پنجم: بحث و تفسير و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها……

مقدمه …..

۵-۱ خلاصه تحقیق ..

۵-۲ نتیجه گیری ….

۵-۳ پیشنهادها…..

فهرست مراجع و مآخذ.. پیوست ها…

لیست مقالات ارائه شده منتج از پایان نامه .

درباره mohsen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *