no-img
فروشگاه داناکده

مطالعات معماری طراحی مرکز توان بخشی (خانه حیات) | فروشگاه داناکده


فروشگاه داناکده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مطالعات معماری طراحی مرکز توان بخشی (خانه حیات)
zip
اسفند ۲, ۱۳۹۶
0 تومان
فروش

مطالعات معماری طراحی مرکز توان بخشی (خانه حیات)


مطالعات معماری طراحی مرکز توان بخشی (خانه حیات)

مطالعات-معماری-طراحی-مرکز-توان-بخشی-(خانه-حیات)دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی مرکز توان بخشی (خانه حیات) دارای ۱۴۰ صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای چاپ ، دفاع و ارائه می باشد

فهرست مطالب:

چکیده    2

مقدمه    9

فصل اول    4

استان گیالن    4

طبیعت گیالن    4
تاریخچه کیاشهر    6
جمعیت    6

جغرافیا    7

مسیرهای ورودی به شهر    ..    7

مکان زیارتی    .    .    8

مکانهای تفریحی    .    .    8

ویژگی های اقلیمی استان    ….9

ویژگيهاي دمایي استان    ..    9

ویژگی های رطوبتی استان    10

بارندگي در استان    11

بادهاي محلي در استان    15

بادمنجیل    15

گرم باد یا گرمش    16

گیلوا    17

سرتوک    17

باد خزری    21

دشت وا    21

کنار وا)کنارگیلوا(    21

سیاه وا    21

فصل دوم    18

I
 

تعریف درمان تسکینی    18
توانبخشی    20

اصول توانبخشی    .20

شاخه های توانبخشی    21

کاردرمانی    21

شنواییشناسی    22

موسیقیدرمانی    22

پیشینه موسیقی درمانی در تاریخ ایران    24

اهداف درمانی پژوهش های موسیقایی    ..27

کاربرد موسیقی در توانبخشی    29

تكنیك ها و روشهای موسیقی درمانی    30

همكاری فعال در فعالیتهای موسیقای    30

موسیقی و رشد    31

موسیقی و محرك    31

موسیقی و بازخورد زیستی    31

موسیقی و فعالیتهای گروهی    ..31

آب درمانی ۳۲    

مزایای آب درمانی    33

موارد کاربرد آب درمانی    33
انواع و اقسام آب درمانی    36

خواص فیزیولوژی    37

انواع مختلف درمان در آب    38
قواعد کلی برای آب درمانی ۳۹    

طبقه بندی آب از نظر درجه حرارت    40

ممنوعیت استفاده از آب درمانی ۴۱    

فصل سوم    42

II

ضوابط و استاندارها    42

مواردي که درطراحي براي افرادي که مشكل حرکتي
دارند بایددرنظرگرفته شود    42

تابلهو اطالعهاتو تابلهو راهنمها    42

محل پارکینگاتومبیلها    ..    44

ورودیهه ساختمانها    44

درهها    45

باز و بسته کننده ههایاتوماتیهكدرهها    45

باز و بسته کردندرههابدوناتهوماتیه    45

انهدازه در    46

پلهه هها    46

سطح شیب دار    47

راهرو    48

اتهاق خهواب ۴۹    

توالهت    50

لوله شستشو ۵۱    

اتاقتعویهضلبهاس رختكهن    52

حمهام ۵۳    

کلیدها وکنترلهای الكتریكي    53

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و

توانبخشی ۵۵   

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز شبانه روزی
درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن    ..    55

نیروی انسانی عمومی مرکز    55

شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی    56

مشخصات ساختمان مراکزدرمان و توانبخشی شبانه روزی
بیماران روانی مزمن    58

III
 
مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی

شبانه روزی با ظرفیت ۰۵  نفر    58

شرایط عمومي ساختمان مراکزدرمان وتوانبخشی شبانه
روزی ۵۹   

وسایل و تجهیزات ۶۲   

وسایل اداری    62

وسایل سالن کاردرمانی    62

وسایل کاردرمانی ۶۲   

خدمات مراکز شبانه روزي    63

توانبخشی پزشکی ۶۳   

توانبخشی حرفه ای    63

توانبخشی روانی اجتماعی    ..    63

توانبخشی آموزشی    63

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز روزانه درمان و
توانبخشی بیماران روانی مزمن    ..    63

نیروی انسانی مراکز روزانه با ظرفیت ۰۵  نفر..    63

نیروی انسانی عمومی مرکز ۶۳   

شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی    64

مشخصات ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی روزانه    64

مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان وتوانبخشی

روزانه با ظرفیت ۰۵  نفر    65

وسایل و تجهیزات    65

وسایل اداری    66

وسایل هر سالن کاردرمانی    66

خدمات مراکز روزانه    66

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز پیگیری درمان و
توانبخشی بیماران در منزل    ..    66

IV
نیروی انسانی مراکز پیگیری درمان و توانبخشی

بیماران در منزل با ظرفیت ۰۵  نفر    66

نیروی انسانی عمومی مرکز    ..    66

مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز پیگیری درمان و

توانبخشی بیماران در منزل با ظرفیت ۰۵  نفر    69

وسایل و تجهیزات ۷۰   

شرایط وضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی
مبتالیان به اختالالت نافذ رشد    72

نیروی انسانی مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به

اختالالت نافذ رشد با ظرفیت ۰۵  نفر ۷۲   

نیروی انسانی عمومی مرکز ۷۲   

شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی    74

خدمات در مرکز    74

سرپرست تیم درمان    74

کار درمانگر و گفتار درمانگر    74

مشخصات ساختمان مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به
اختالالت نافذ رشد    76

مشخصات فیزیکی ساختمان مراکز درمان و توانبخشی

مبتالیان به اختالالت نافذ رشد با ظرفیت ۰۵  نفر    76

وسایل و تجهیزات ۷۷   

خدمات مراکز درمان و توانبخشی مبتالیان به اختالالت
نافذ رشد    80

توانبخشی روانی اجتماعی    .    81

توانبخشی آموزشی    82…

توانبخشی پزشکی    82

خدمات در مرکز    82

خدمات در منزل و مرکز    ..83

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس کارگاه های حمایت شده
تولیدی    85

نیروی انسانی کارگاه های حمایت شده تولیدی با
ظرفیت ۰۵  نفر ۸۵   

نیروی انسانی عمومي    86

شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی    87

مشخصات ساختمان کارگاه های حمایت شده تولیدی    .88

مشخصات فیزیکی کارگاه های حمایت شده تولیدی با

ظرفیت ۰۵  نفر    88

شرایط عمومي ساختمان کارگاه های حمایت شده تولیدی۹۰

وسایل و تجهیزات ۹۰   

خدمات کارگاه های حمایت شده تولیدی    .90

فصل چهارم    92

بررسی نمونهها    ..    31

موسسه خیریه کهریزک ۳۱…   

مرکزتوانبخشی اگانک ۲۲۲   

فصل پنجم..    220

دالیل انتخاب موضوع پروژه    220

جنبه نوآوری طرح    220

مشخصات فیزیکی سایت    220

فصل ششم    221   

نتایج حاصل از این پروژه    221

فصل هفتم    215

ضمایم و نقشه های معماری    215

منابع    ….    211

چکیده :
آمارهای سازمان بهداشت جهاني حاکی از آنست که حدود ۲۵ در صد از جمع یت ج هان از ا بتال به نوعی معلول یت ر نج میبر ند . با در ن ظر گرفتن ا ین ر قم قا بل تو جه، در سههالهاي اخیههر در اکشههر کشههورها طراحههان فضههاي شهههري و ساختمان هاي ع مومي و آموز شي، برا ساس ن یاز م برم جام عه
ا قدام    به طرا حي ف ضاهایي ن موده ا ند که ع مال ا ستفاده از
آن ها    براي معلولین راحت تر  و موجب گردیده تا فعالیت
روزمره    این قشر از جامعه در محیط هاي شهري و ساختمان
هاي عمومي امكان پذیر گردد .
ا قدام    به ج معآوری اطال عات جد ید، او لین  قدم در طرا حی

مرا کز توانبخ شی مح سوب می شود. همز مان با آن، گو نههای مت فاوت معلول یت هابرر سی و تع یین شدند. ا ین ب خش از منابع مکتوب و راهنمایی متخصصین انجام پذیرفته است .

تع یین کردن خصو صیات ز مین مط لوب برای مرکزتوانبخ شی و ا قدام برای مکانیابی آن به گونهای که راب طه صحیحی با شهر برقرار کرده و نیاز درونی آن به خوبی تأمین گردد، گام بعدی بوده است. زمین پیشنهادی طرح به عنوان یکی از گزی نه یا بدیل مناسب جهت انتخاب برگزیده شد. مطالعات طرا حی شهری و خ طوط ک لی طرا حی مع ماری همز مان ان جام گر فت. با ح صول اطال عات الزم در زمی نه اقا مت بی ماران در این مکان، تبدیل به خطوط معماری نیز امکانپذیر گشت .

متعاق باً نیاز های اختصا صی و ع مومی مرا کز توانبخ شی به برنا مهریزی فیزی کی و تع یین ف ضاهای مورد ن یاز برای طرا حی من جر گ شته و در مرا حل ب عدی طرا حی در ارت باط مستقیم و مستمر با تخصصهای ذیربط انجام پذیرفت .

در مرا کز توانخ شی به ن یاز بی ماران با ت نوع گ ستردهتری ن سبت به ا فراد سالم پا سخ داده می شود. ا فرادی که هر کدام دنیای متنوعی از نیازهای منحصر به خود را دارند.

نیاز هایی که ک شف و تأمین آن به راح تی می سر نی ست. به عالوه این افراد بسیار کمتر از افراد عادی قابلیت تطبیق با شرایط را ندارند و لذا پیچیهدگیهایی در طراحهی ایهن کاربری وجود دارد که در نوع خود کم نظیر میباشد. رعایت

ن کات ف نی  با تو جه    به ا ین  که م حیط ا ستقرار ا ین ا فراد
میبای ست حتیاالم کان    به م حیط ز ندگی  فردی آن ها نزد یک

باشههد، کههاری حسههاس اسههت کههه مراکههز توانبخشههی را بههه کمیابترین و گرانترین موضوعات عمرانی در آورده است.

دانلود فایلموضوعات :
برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پوسته وردپرس